Parabledd... JAPAN!

こんにちは!


Amser hyn wythnos nesaf bydd Gruffydd a fi yn Japan!


Ma' ymweld â Japan wedi bod yn freuddwyd i fi ers i Dad roi llyfr am Geisha i fi un Nadolig rhyw 15 mlynedd yn ôl, ac ma' gallu mynd tra bod Cwpan Rygbi'r Byd mla'n yno a'n ffrindiau annwyl HMS Morris allan yno'n perfformio hefyd yn bonus anhygoel. 


Ond er cymaint dwi'n edrych ymlaen at fynd, ma' dau beth yn gwneud i fi deimlo braidd yn anesmwyth - effaith y daith awyren yno ac yn ôl, a pholisi'r wlad ar hela morfilod.


Hedfan

Un o’r pethau gorau allwn ni wneud ar gyfer yr amgylchedd yw peidio hedfan – hedfan yw’r ffordd waethaf i deithio o ran gollyngiadau carbon.  Cymaint dwi’n credu hyn (ac yn casáu hedfan) dw’i hefyd yn caru teithio a gweld y byd.  Mae Gruffydd a fi wedi penderfynu stopio hedfan short haul yn gyfan gwbwl, a chadw hedfan pell i leiafswm – dw’i ddim yn rhagweld ni’n hedfan i unman am rai blynyddoedd ar ôl y daith yma i Japan.


Wrth sôn am hedfan a gollyngiadau carbon,  un pwnc sy’n codi’i ben o hyd ac o hyd – ac yn hynod ddadleuol – yw gwrthbwyso carbon. Yn syml, gwrthbwyso carbon yw buddsoddi mewn prosiectau sy'n lleihau neu'n osgoi allyriadau CO2 neu nwyon tŷ gwydr i leihau eu hôl troed carbon, mewn ymgais i achub y byd rhag newidiadau hinsawdd difrifol - rhyw fath o system damage control. 


Ar hyn o bryd, mae arbenigwyr yn dweud nad yw'n bosib bod yn siŵr bydd prynu unrhyw wrthbwyso carbon gan unrhyw gwmni yn niwtraleiddio'r difrod y mae hedfan yn ei wneud i'r amgylchedd.  Un broblem yw ei bod hi’n anodd bod yn 100% siŵr a yw’r credydau ni’n eu prynu go iawn yn mynd at brosiectau penodol sy’n gweithio i wella’r amgylchedd.  Mae amgylcheddwyr yn dweud fod y problemau ynghlwm â gwrthbwyso mor fawr fel mai dyma ddylai fod y last resort.


A dweud y gwir, mae darllen pob math o erthyglau sy’n trafod pros & cons gwrthbwyso carbon wedi rhoi pen tost i fi – mae’n bwnc ofnadwy o gymhleth, ond un peth sy’n amlwg i fi yw nad yw gwrthbwyso carbon yn rhywbeth allwn ni ei wneud i gyfiawnhau hedfan.

Ry’n ni mynd i hedfan wythnos nesaf, a gadael rhyw 6.7 tunnell o CO2 ar ein holau – dwi’n hollol ymwybodol o hyn, ac er bo’ fi’n deall nad yw rhoi arian i brosiectau amgylcheddol yn canslo’r effaith yma ar yr amgylchedd, yn bersonol dwi’n teimlo hoffen i wneud hynny.
Morfila

Ar y 1af o Orffennaf eleni, fe wnaeth Japan ailgydio â hela morfilod masnachol ar ôl gadael y Comisiwn Morfila Rhyngwladol (sy’n rheoleiddio morfila) ac aeth morfilwyr ati i hela 52 o forfilod minc, 187 o forfilod Bryde a 25 o forfilod sei. 


Dyw’r cyhoedd ehangach yn Japan ddi wir eisiau gweld morifla’n digwydd, mae’r holl beth yn cael ei yrru gan grŵp bach ond dylanwadol o wleidyddion a rhanddeiliaid y diwydiant morfila - dim ond tua 300 o bobl, o boblogaeth o 127m, sy'n ymwneud â'r diwydiant.  Ond mae pethau'n newid yn Japan. Mae'r defnydd o gig morfil wedi gostwng 99% yn ystod y 50 mlynedd diwethaf ac fe ddyblodd diwydiant gwylio morfilod Japan rhwng 2008 a 2015. Mae nifer cynyddol o bobl ifanc yn gwrthwynebu hela morfilod ac mae’r bobl wedi bod yn protestio yn erbyn morfila yn Taiji.


Felly er bydd Whale and Dolphin Conservation yn parhau i ymgyrchu i atal morfila yn Japan, maen nhw hefyd eisiau cefnogi'r mudiad gwrth-forfilaidd sy’n cynyddu yn y wlad - pobl Japan fydd yn dod â diwedd i forfila –ac yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd mae WDC wedi dechrau’r ymgyrch ‘Love Japan’ sy’n dathlu pethau gwych Japan ond hefyd yn ceisio darbwyllo’r llywodraeth i stopio morfila.


Felly er nad yw gwrthbwyso carbon yn ateb i’r broblem o hedfan i Japan, dwi’n eitha hoffi’r cymhelliad tu ôl i’r peth (a falle jyst yn hoffi teimlo ychydig yn well am yr holl beth) felly wedi penderfynu rhoi cyfraniad bach bydden i ddim fel arfer yn ei roi i rai elusennau a phrosiectau gwerth chweil, sef Whale and Dolphin Conservation a The Climate Coalition 


Tan y tro nesaf, さようなら !


©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now