5 peth... bach

Yn ôl yr hanes, rhai o’r geiriau olaf i Dewi Sant eu hynganu cyn iddo farw oedd “Arglwyddi, frodyr a chwiorydd, byddwch lawen a chedwch eich ffydd a’ch cred, a gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i.”


Dyna’r un agwedd dw’i wedi’i chymryd tuag at geisio byw yn wyrddach – gwneud y pethau bychain. Mae’n cymdeithas ni wedi dod yn ddibynnol ar blastig un-defnydd; i nifer ohonom ni mae hi’n hollol normal i brynu potel ddŵr, cwpan coffi têc-awê neu fag plastig yn ddyddiol! Mae’n cymryd miliynau o flynyddoedd i greu’r tanwydd ffosiledig sydd eu hangen i greu’r holl blastig yma a’i ddosbarthu ar draws y byd i greu eitemau sydd ond yn eu defnyddio am rhai munudau cyn eu taflu o’r neilltu. Boncyrs.


Ac mae cymaint o sgil effeithiau i’n dibyniaeth ni ar blastig tafladwy; sbwriel ar hyd ein harfordiroedd prydferth a chefnforoedd sy’n llawn plastig. Plastig sy’n cael ei fwyta gan greaduriaid neu sy’n eu tanglo. Plastig sy’n cael ei dorri lawr dros flynyddoedd yn ronynnau gwenwynig ac sydd, yn y pendraw, yn gwneud eu ffordd yn ôl i’n cyrff ni wrth i ni fwyta bwyd y môr.Bues i am sbel hir o’r meddylfryd “Pa wahaniaeth alla i wneud? Jyst un person ydw i!” Ocê, dyw’r ffaith m’od i’n defnyddio bagiau cynfas i siopa, neu gwpan coffi bambŵ a photel ddŵr fetel ddim yn mynd i achub y byd, ond efallai bod siarad am y peth yn mynd i ysgogi rhywun arall i wneud yr un peth, ac yna rhywun arall, ac yna rhywun arall…

Felly os ydych chi’n chwilio am ffyrdd syml, rhad i leihau’ch defnydd o blastig o ddydd i ddydd, dyma 5 peth sy’n handi i’w cadw gyda chi yn eich bag neu yn y car.1. Potel Ddŵr

Ry’n ni’n defnyddio dros 35 miliwn o boteli dŵr plastig yn y DU bob blwyddyn – mae defnyddio potel ddŵr ailddefnyddiadwy yn well i’r ddaear…ac i’ch poced!


2. Cwpan Coffi

Ni’n defnyddio 7 miliwn o gwpanau tafladwy yma yn y DU yn ddyddiol, ac mae llai na’ 1% ohonyn nhw’n cael eu hailgylchu. Os ydych chi’n dueddol o ’nôl coffi neu de i fynd, defnyddiwch gwpan ailddefnyddiadwy. Yn aml iawn cewch chi stamp teyrngarwch ychwanegol neu ddisgownt hefyd.


3. Bagiau Siopa

Ni wedi bod yn taflu am fagiau plastig yng Nghymru ers blynyddoedd, ond yn fyd-eang ry’n ni’n defnyddio 500 miliwn o fagiau plastig bob blwyddyn. Ewch â’ch bagiau siopa eich hun gyda chi (hyd yn oed os mai hen rai plastig ydyn nhw) a detholiad o fagiau bach llai hefyd ar gyfer bara, llysiau a ffrwythau rhydd.

4. Set o Gytleri

Mae cario set o gytleri yn arfer da iawn – mae’n syndod pa mor aml y bydda i’n eu defnyddio o ddydd i ddydd. Mae gen i set o gytleri, gweill bwyta a gwelltyn bambŵ sy’n handi iawn wrth fwyta ma’s amser cinio neu fwynhau coctel bach gyda’r hwyr.


5. Bocs Bwyd

Mae cario bocs bwyd bach yn ddefnyddiol iawn wrth fynd allan i fwyta mewn bar salad, er enghraifft, a hefyd yn handi i roi sbarion bwyd ynddo yn hytrach na thaflu bwyd i’r bin sbwriel.Dechreuwch gydag un o'r pethau yma, yna symud ymlaen i un arall nes bod gennych chi kit diwastraff llawn!

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now